Ang Pagpapatawad

1522 Words7 Pages
Ang Pagpapatawad sa Konseptong Filipino Kapag ang “Pagpatawad” ang narinig ng isang tao o maging itoy isang punto ng pag aaral para sa nakakarami, ang karaniwang naiisip ay isang konsepto ng Relihiyon. Sapagkat dito madalas na talakayin ang Pagpatawad ayon sa turo ng Bibliya at ano ang nais iparating na Diyos sa atin ukol dito. Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya ukol sa Pagpatawad? Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.” (Mateo 6:15) Madalas na sabihin sa Bibliya ang pangangailang ng paghingi ng kapatawaran at pagbibigay ng pagpapatawad sa isat isa. Dahil lahat tayo ay mga makasalanan na nanghihingi rin ng kapatawaran sa ating Diyos. Sapagkat kailangan natin…show more content…
Bigyan mo kami ng aming kakanin, sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama." (Cartmen N. Pedrosa,Column:How do we break the walls of our mind, January 23, 2005, (Star)From a Distance) Ngunit sa huli ang pagpapatawad ay may katapusan din. Ang pagtitiis at pagtitimpi ay may katapusan din. Sa loob ng maraming taon ng pagkakabilanggo sa pang aalipin at pag-titiis. Nagkaroon ng maraming pag-aaklas at rebelyon para makamit ang ninakaw na kalayaan. Mayroon di nag alinlangan at nakipaglaban ng tabak laban sa baril. Lalo pang pina-igting ang damdaminng mga likhang sulat ni Rizal sa kanyang Noli me Tangere at El Filibursterismo. Ang dalawang nobelang ito ang nagpahayag ng di makatarungang kondisyon noong panahong iyon. Ipinakita rin an gang kahinaan at bulag na pagtanggap ng mga taong tumatanggap sa kanilang aral. Nagkaroon ng liwanag sa mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino. Ang pagpatawad sa iba ay nagging pagpapatawad sa sarili. Pagpapatawad sa matagal na pagiging bulag sa hirap at pasakit ng dulot ng mga kaaway. Ang Pagpatawad sa Makabagong panahon Sa pagdaan ng maraming panahon, mas nagiging liberal ang pananaw ng isang Pilipino sa pagpapatawad. Sa ngayon, ang paghingi ng kapatawaran ay pagpapakita ng kahinaan. Madalas nating mapansin na patok na patok para sa
Get Access