Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)

6302 Words Sep 9th, 2010 26 Pages
ntAntwoord bericht van wijziging

Deloitte Belastingconsulenten
t.a.v. Kathy De Smet
Lange Lozannastraat 218 AANGETEKEND
2018 Antwerpen Federale Overheidsdienst FINANCIEN
BELASTING EN INVORDERING
Administratie van de Ondernemings- en Inkomenfiscaliteit
T.a.v. Anne Van de Vijver
Controlecentrum Antwerpen 1
Venusstraat 23 (SV 0.75)
2000 Antwerpen
Uw referentie : 3844736/A VDV
Onze referentie : KVO/070
Uw correspondent : Kathy De Smet
Tel. : 03/888.89.84

Antwerpen, 18 maart 2010

Geachte Heer Eerstaangewezen Inspecteur Peeters,
Geachte Mevrouw Van de Vijver,

Betreft: NV Wielewaal – Niet akkoord verklaring bericht van wijziging

Hierbij delen wij (in de hoedanigheid van fiscaal adviseur en volmachthouder van
…show more content…
Schending vormvereiste

Vooreerst hebben wij vastgesteld dat het bericht van wijziging ontvangen door onze cliënt op 27 februari 2010 niet ondertekend is. Het "afschrift voor de belastingplichtige" van het bericht van wijziging draagt evenmin een handtekening.

De ondertekening van het bericht van wijziging maakt een substantiële vormvereiste uit zodat bij afwezigheid ervan de procedure van wijziging als onregelmatig beschouwd moet worden. Een niet door de Inspecteur, of een door hem gedelegeerde ambtenaar ondertekend bericht is onbestaande, en heeft de nietigheid van de erop gegronde aanslag tot gevolg. Deze vereiste is zowel door de rechtspraak als door de fiscale administratie als substantieel aangeduid.

We kunnen dus concluderen dat het bericht van wijziging nietig is en aldus geen gevolgen teweeg brengt voor onze cliënt Wielewaal NV.

C. Materiële elementen

1. Schending van het fiscaal gelijkheidsbeginsel (art. 172 Grondwet) en het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

In artikel 172 van de Grondwet ligt het fiscaal gelijkheidsbeginsel verankerd. Het eerste lid bepaalt dat inzake belastingen geen voorrechten kunnen ingevoerd worden (absoluut verbod). Dat geldt voor alle overheden. In het tweede lid van artikel 172 GW wordt verder gesteld dat een vrijstelling of vermindering van belasting alleen ingevoerd kan worden dan door een wet (relatief verbod).

In de verhouding tussen de fiscus en de belastingplichtige wordt het gelijkheidsbeginsel een algemeen

More about Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)

Open Document