Axeon N.V Case Study

2103 Words9 Pages
Caselösning Axeon N.V Nuvarande situation Under caset får vi följa koncernen Axeon N.V med huvudkontor i Heerlen, Nederländerna. Bolaget äger tre dotterbolag från olika delar av Europa, vilka är belägna i Sverige, Storbritannien och Italien. Sammanlagt innehar de 24 olika fabriker som producerar varor inom kemikalie-industrin. Varje region har eget säljansvar och ledningen i varje land kan även bestämma sin egen produktionsmix, bolagen måste alltså inte sälja Axeons produkter utan kan på egen hand producera liknande produkter och sälja dessa. Detta ger dem en hög grad av decentralisering. Koncernen motiverar sina regionchefer till högre försäljning genom sitt bonussystem som belönar divisionscheferna efter “Divisional revenue growth” och…show more content…
Huvudproblem ”Styrningen inom Axeon-koncernen uppmuntrar till felaktiga beslut och ett ineffektivt handlande” Analys Organisatoriska problem Axeon är en decentraliserad koncern med tre nämnda dotterbolag, bland annat Hollandsworth, LTD i London. Ledningen har haft som mål att dra nytta av den geografiska expertisen i sina dotterbolag varav de har skapat en starkt decentraliserad organisation och på grund av detta har det skapats organisatoriska grundproblem. Rutiner för hur bolaget tar fram beslutsunderlag för nya investeringar verkar inte finnas, det är styrelsen för varje division som först godkänner en idé som sedan huvudbolaget kan neka eller godkänna. Hade mer centraliserade rutiner funnits för dessa typer av investeringar skulle inte Hollandsworth LTD behövt lägga ner all tid och pengar på investeringsbudgetar och undersökningar utan hade kunnat få information direkt angående Nederländernas outnyttjade produktionskapacitet för produkten AR-42. Vi anser att Axeons styrning är bristfällig och att det uppmuntrar till felaktiga beslut hos respektive geografiska område vilket bidrar till suboptimering. Då varje dotterbolag mäts efter sin egen vinst och tillväxt gör detta att målkongruensen är svag, de handlar alltså inte för att nå samma mål, vilket innebär att det bästa för koncernen som helhet blir mindre viktigt än framgången för sin egen division. Detta skapar en

    More about Axeon N.V Case Study

      Get Access