Case Dublin Shirt Company

2614 Words11 Pages
1. A calculation of break-even point (in units) for the year ended 2001. For the purposes of simplifying this calculation, you should assume that ONLY direct material and direct labour costs are considered variable with respect to changes in volume. Clearly identify your assumption regarding the sales mix in your calculation and specify why this assumption is important in the context of CVP analysis. Het resultaat in 2001 was negatief, waarbij er 2.709.000 shirts verkocht zijn. Uit bovenstaande analyse blijkt echter dat het break-evenpoint 3.139.787 moet zijn bij de huidige kosten en opbrengstenstructuur. Met betrekking tot de salesmix kan gezegd worden dat deze belangrijk is bij de CPV analyse, doordat de onderneming meerdere…show more content…
accountmaintenance en shipping). Er zou gedacht kunnen worden om de shopklanten niet meer te bedienen daar deze voor de grootste kosten zorgen voor de onderneming. Toch lijkt het mij om de gealloceerde kosten te analyseren en te kijken hoe deze verminder kunnen worden. Om competitief te zijn richting de concurrent dient niet alleen naar de verkoopprijs gekeken te worden, maar ook naar de kostenvoet. Er zijn diverse methodes die bij kunnen dragen aan de beheersing van de kosten voor de onderneming. Echter ben ik van mening dat de onderneming moet kiezen tussen twee varianten, namelijk: • Kaizen Costing. Methode voor het verminderen en beheersen van kosten. Hierdoor is de onderneming continu bezig met het verbeteren van de kostenstructuur tijdens het productieproces, waardoor de efficiency toe neemt (dit heeft in diverse Japanse ondernemingen immers ook al zijn succes bewezen). • Activity Based Management (ABM). Deze methode wordt veelal gebruikt bij de ABC. Er wordt hier voornamelijk gekeken naar overlappende activiteiten die waarde creëren. Er wordt bij deze methode vanuit gegaan dat als de activiteiten goed geleid worden, de kosten op de lange termijn onder controle zullen zijn. Mijn aanbeveling zou zijn om op korte termijn gebruik te maken van de Kaizen Costing methode. De reden hiervoor is dat de CEO van de moedermaatschappij heeft laten

More about Case Dublin Shirt Company

Get Access