Coffee Culture

17291 Words70 Pages
Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Europaekonomprogrammet 180 hp

Changes in the coffee culture - opportunities for multinationals coffee shops?

C-uppsats i Företagsekonomi, Företagsekonomi 51-60 p Slutseminarium: 2007-06-07 Författare: Almqvist Emma Hruzova Barbara Olsson Kajsa Handledare: Max Lundberg

Preface and acknowledgement
We would like to thank our tutor Max Lundberg at the section of business and engineering at the University of Halmstad for his support and comments throughout the dissertation. We would also like to thank the personnel, managers and the barista for their answers to our questions. Finally we would like to thank the opponent group for their valuable criticism we would also like to take
…show more content…
The benefits that the changes in the coffee culture bring are multiple and we see a coffee culture highly adapted to the new trend. This dissertation can be useful for foreign coffee shops to gain knowledge about the Swedish coffee market and its culture. New markets are opening through cultural changes, so marketers and others searching for new marketing opportunities on the Swedish coffee market should read this paper to get ideas, advices and inspiration.

Sammanfattning
Den svenska kaffekulturen är under förändring vilket medför affärsmöjligheter för multinationella kaffekedjor. Vårt syfte med denna uppsats var att beskriva den Svenska kaffekulturen och dess förändringar. Vi ville öka vår förståelse för hur dessa förändringar kan göra Sverige till en mer attraktiv marknad för coffee shops t.ex. Starbucks som vill etablera sig i Sverige.

Vi valde att använda en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. För att samla förstahands information intervjuade vi en barista och skickade intervjufrågor till stora coffee shops kedjor i Sverige. Intervjufrågorna utformades utifrån fem kategorier framtagna av Rugman och Hodgetts för att beskriva kultur. Svaren från intervjuerna och en mängd artiklar hjälpte oss att beskriva kaffekulturen och de förändringar som förekommit de senaste åren. Bland fördelarna i de kulturella förändringarna kunde vi märka kunnigare och mer krävande kunder. Vi
Get Access