Gay Lingo

3249 Words Mar 9th, 2011 13 Pages
[pic] [pic]
Gay Lingo

Robby Nico Chua*, Arienne Isabelle Arce, Crissa Marie Candelaria, Patrice Carpio, John Jefferson Donggon, Lady Jessyka Guzman at Ruhvie Ann Pielago mula sa 1-9 ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Pagkalinga
Sa patnubay ni Propesor Zendel Manaois Taruc, M. Ed I. Layunin Ang pag-aaral na ito ay may layuning magbigay ng batayang impormasyon tungkol sa gay lingo. Ito’y upang makadagdag ng impormasyon sa paggamit ng salita ng gay lingo sa mga pangungusap na naayon sa kanilang strakturang panggramatikal. Maliban dito, ang isa pang layunin ng pag-aaral na ito ay ang makapagdagdag ng mga karagdagang bagong termino sa mga nakalipas na mga pag-aaral.

II. Panimula Sa pagdaan ng panahon, mapapansin
…show more content…
Ipinahayag ni Rubrico (n.d.), na ang bawat lipunan ay may iba't-ibang grupo na may iba't-ibang oryentasyon batay sa kanilang tungkulin na ginagampanan o katayuan at ang mga grupong ito ay may sari-sariling baryason ng wika. Ang baryasyon ng wika na batay sa katayuan ng speaker sa lipunan o sa lupon na kanyang kinabibilangan ay tinatawag na sosyolek. At sa depinisyong ito, masasabi natin na ang mga bakla, bilang isang grupo sa lipunan ay may sariling barasyon ng wika na sila lamang ang nakakaintindi. Binanggit ni Rubrico (n.d.) na ang lexicon ng isang wika ay nagsasaad ng uri ng pamumuhay at pananaw ng gumagamit nito, pati na rin ang mga bagay na pinahahalagahan nito. Sa kabilang banda, ang argot naman ay ang sikretong lenguahe na ginagamit ng iba’t ibang grupo upang maitago ang kanilang pinaguusapan (Wikipedia, 2009). Kung susumahin natin ang depinisyon ng lexicon at ilalapat sa kalagayan ng gay lingo, ang gay lingo ay mismong nagsasaad ng uri ng pamumuhay ng isang bakla at bilang isang argot, upang maitago ang kanilang ulayaw na pag-uusap at maprotektahan ang mga birheng tenga ng mga nasa paligid (Alba, 2009).

C. Gay Lingo sa Midya at Akademya Ang mabilis na paglago ng komunikasyon ang isa sa mga nagbigay daan upang unti-unting matanggap ang panggamit ng gay lingo sa midya at akademya. Dahil din sa bilis ng paglaganap nito, pati ang ibang hindi homosekswal ay marunong na ngayong magsalita at kung hindi man ay umintindi ng gay

More about Gay Lingo

Open Document