preview

General Types of Literature

Satisfactory Essays
General Types

of Literature

Submitted to: Mrs. Haide Asilo

Submitted by:

Macatol, Christian P.
De Jose, Eric M.
Dordas, Arvin
Restor,

General Types of Literature

Literature can generally be divided into two types; prose and poetry. Prose consists of those written within the common flow of conversation in sentences and paragraphs, while poetry refers to those expressions in verse, with measure and rhyme, line and stanza and has a more melodious tone.

I. PROSE

There are many types of prose. These include novels or biographies, short stories, contemporary dramas, legends, fables, essays, anecdotes, news and speeches.

a. Novel. This is a long narrative divided into chapters. The events are taken from true-to-life
…show more content…
BAYANI NG BUKID by Al Perez

Ako’y magsasakang bayani ng bukid
Sandata’y araro matapang sa init
Hindi natatakot kahi’t na sa lamig
Sa buong maghapon gumagawang pilit.

Ang kaibigan ko ay si Kalakian
Laging nakahanda maging araw-araw
Sa pag-aararo at sa paglilinang
Upang maihanda ang lupang mayaman.

Ang haring araw di dapat sumisikat
Ako’y pupunta na sa napakalawak
Na aking bukiring lagging nasa hagap at tanging pag-asa ng taong masipag.

Sa aking lupain doon nagmumula
Lahat ng pagkain nitong ating bansa
Ang lahat ng tao, mayaman o dukha
Sila’y umaasa sa pawis ko’t gawa.

Sa aking paggawa ang tangi kong hangad ang ani’y dumami na para sa lahat
Kapag ang balana’y may pagkaing tiyak
Umaasa akong puso’y magagalak.

At pagmasdan niyo ang aking bakuran
Inyong makikita ang mga halaman
Dito nagmumula masarap na gulay
Paunang pampalakas sa ating katawan.

Sa aming paligid mamamalas pa rin
Ang alagang hayop katulad ng kambing
Baboy, manok, pato’t alay ay pagkain
Nagdudulot lakas sa sariling atin

Ako’y gumagawa sa bawa’t panahon
Nasa aking puso ang taos na layon
Na sa bawat tao, ako’y makatulong
At nang mabawasan ang pagkakagutom.

Ako’y magsasakang bayani ng bukid
Sandata’y araro matapang sa init
Hindi natatakot kahit na sa lamig
Sa buong maghapon gumagawang pilit.

Translation of “BAyani sa Bukid”

HERO OF THE FIELDS by Al Perez

I am a farmer, hero of the fields
My weapon’s the plow, brave against the
Get Access