General Types of Literature

2253 Words10 Pages
General Types of Literature Submitted to: Mrs. Haide Asilo Submitted by: Macatol, Christian P. De Jose, Eric M. Dordas, Arvin Restor, General Types of Literature Literature can generally be divided into two types; prose and poetry. Prose consists of those written within the common flow of conversation in sentences and paragraphs, while poetry refers to those expressions in verse, with measure and rhyme, line and stanza and has a more melodious tone. I. PROSE There are many types of prose. These include novels or biographies, short stories, contemporary dramas, legends, fables, essays, anecdotes, news and speeches. a. Novel. This is a long narrative divided into chapters. The events are taken from true-to-life…show more content…
BAYANI NG BUKID by Al Perez Ako’y magsasakang bayani ng bukid Sandata’y araro matapang sa init Hindi natatakot kahi’t na sa lamig Sa buong maghapon gumagawang pilit. Ang kaibigan ko ay si Kalakian Laging nakahanda maging araw-araw Sa pag-aararo at sa paglilinang Upang maihanda ang lupang mayaman. Ang haring araw di dapat sumisikat Ako’y pupunta na sa napakalawak Na aking bukiring lagging nasa hagap at tanging pag-asa ng taong masipag. Sa aking lupain doon nagmumula Lahat ng pagkain nitong ating bansa Ang lahat ng tao, mayaman o dukha Sila’y umaasa sa pawis ko’t gawa. Sa aking paggawa ang tangi kong hangad ang ani’y dumami na para sa lahat Kapag ang balana’y may pagkaing tiyak Umaasa akong puso’y magagalak. At pagmasdan niyo ang aking bakuran Inyong makikita ang mga halaman Dito nagmumula masarap na gulay Paunang pampalakas sa ating katawan. Sa aming paligid mamamalas pa rin Ang alagang hayop katulad ng kambing Baboy, manok, pato’t alay ay pagkain Nagdudulot lakas sa sariling atin Ako’y gumagawa sa bawa’t panahon Nasa aking puso ang taos na layon Na sa bawat tao, ako’y makatulong At nang mabawasan ang pagkakagutom. Ako’y magsasakang bayani ng bukid Sandata’y araro matapang sa init Hindi natatakot kahit na sa lamig Sa buong maghapon gumagawang pilit. Translation of “BAyani sa Bukid” HERO OF THE FIELDS by Al Perez I am a farmer, hero of the fields My weapon’s the plow, brave against the
Open Document