Kung Mangarap Ka Ng Matagal

2667 Words Nov 2nd, 2010 11 Pages
KUNG MANGARAP KA NG MATAGAL

Kumatok si Kwang Meng kahit nakabukas ang pinto at nakita niya si Boon Teik na nakaupo sa sopa at nagbabasa.

“Tuloy, tuloy sabi ni Boon Tiek na tumayo inilahad ang isang kamay “Upo ka! Nasa kusina ang misis ko’t tinatapos an gating hapunan. Me-I tawag nito. “Narito na si Kwang Meng!

Lumabas ang asawa nito kasunod si Anne.

“Me-I , ito ang kapitbahay nating si Kwang Meng ” at saka bumaling sa kasunod na nagsasabing , “Palagay ko’y magkakilala na kayo ni Anne, pinsan ni Me-I.”

Binati ni Kwang Men gang kabiyak ni Boon Tiek. Maraming beses niya itong nakita noon. Mukhang wala pa itong dalawangpu, may maliit na pangangatawan at nakasalaming gaya ni Anne. Talagang namamana pala iyon
…show more content…
“ Sa palagay ko’y napakahalaga nito kung paano mamumuhay ang isang tao. Ang isang bahay o tahanan gaya ng buhay, ay nababatay sa kung paano mo inaayos. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para umayos pati ang sariling buhay natin. Nararamdaman kong hindi ganito ang ginagawa natin ngayon, lalo na tayong mamamayan na postwar generation. Pasakay-sakay lang tayo walang direksiyon. Sa eskwela, ito ang pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante. Mahalaga matutuhan nila ito.”

“Magiging isang mabuting teacher ka, Boon Teik.”

“Pinipilit ko lahat tayo’y dapat magpumilit. Anuman ang ginagawa natin, dapat natin itong pagbutihin.

“kahit walang kahulugan ang trabahong ginagawa mo?” tanong ni Kwang Meng .

“Walang bagay na talagang walang kahulugan,” Pagpalagay ni Boon Teik.

Napakalakas ng pagpapalagay na iyon ay ibig tuloy maniwala ni Kwang Meng, bagaman hindi siya naniniwala. Pero sinabi niya iyo na parang kapapaniwala, naisip ni Kwang Meng, tulad ng dapat gawin ng isang mabuting guro. Hindi naman talagang ang himig ng awtoridad ang nagdulot doon, kundi ang himig na nagsasaad ng katotohanan. Hinahangad ni Kwang Meng na totoo na sana iyon.

Ngunit sa halip, sinabi niya,” Hindi ako lubos naniniwala. May mga bagay at trabahong talagang walang kahulugan.” Iniisip niya noon ang sariling trabaho niya.

“Maaaring walang kahulugan iyon sa tingin, pero
Open Document