Listahan Ng Mga Pananaliksik

807 Words4 Pages
Listahan ng mga Pananaliksik 1. Pamagat : Information Technology and Firm Size Patnugot : Albert Wenger Posted November 2, 2012 continuations.com/post/3482468649/information-technology-and-firm-size-thesis Anotasyon : Mayroong iba’t ibang pangangailangan ang isang tao, katulad ng physical at human assets mayroon ding information assets. Kaya ayroong tinatawag na customer information center, isang firm na nagbibigay impormasyon sa mga tao. 2. Pamagat : Plan A Thesis – A analysis of the Information Technology attitudes, Cognitions, and Anxieties of Corporate Leaders at the Phillips Plastic Corporation Patnugot : James J. Janisse Copyright : 2002 Lugar : University of Wisconsin-Stout…show more content…
5. Pamagat : Technical Mathematics: Information Technology Patnugot : Robert D. Campbell, John C. Peterson, and Kathy Yoshiwara Copyright : 2000 www.maa.org/cupm/crafty/chapt18.pdf Anotasyon : Information Technology ay isang bagong kurso na kinukuha sa kolehiyo. Karamihan sa mga trabaho ng IT kinakainlangan ng mathematical skills. Sa pagunlad ng mga IT, kasama na ang web-based environment, iminumungkahi ang pagfocus sa nonlinear thought processes, mathematical reasoning skills, and creative problem solving, kaysa sa ibang bahagi ng matematika. Samakatwid, sa pagtalakay ng akademikong matemetika sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong IT hindi na kailangan ng advanced topic para sa kanila, and kailangan na lamang ay ang masusing magaaral sa elementary concept sa math subject ng ITs hayaan na mahasa sila rito. 6. Pamagat : Online vocabulary games as a tool for teaching and learning English vocabulary Patnugot : Florence W. M. Yip and Alvin C. M. Kwan Copyright : 2006 Lugar : International Council for Educational Media wiki.umd.edu/teamill/images/9/9f/Vicki 's_article.pdf Anotasyon : Sinusuri dito ang kapakinabangan ng online games in vocabulary learning para sa mga undergraduate students. Nagkaroon din ng experiments ang mga mananaliksik dito at ang lumabas ay mas pabor ang mga estudyante sa ganoong klase ng pagaaral pati na din ang mga guro, pero kailangan din ng masusing pagbabantay sa mga

More about Listahan Ng Mga Pananaliksik

Open Document