Mary Parker Follet Ve Chester Barnard

1796 Words8 Pages
ÖZET Çatýþmayý olumsuz olarak niteleyen birçok kiþinin aksine Follett çatýþmanýn olumlu olabileceðine inanmýþtýr. Follett 'e göre çatýþmadan çekinmemeliyiz ve bu durumla mücadelenin yapýcý yollarý olduðunun farkýna varmalýyýz Barnard en çok yönetici fonksiyonlarý ile desteklenmiþ iþbirliði ve otoritenin kabulü ile ilgili fikirleri ile tanýnýr. Barnard organizasyonu "Bilinçli olarak koordine edilen faaliyetlerde ve iki ya da daha fazla kiþinin gücünden oluþan bir sistem" olarak tanýmlamýþtýr. Follett de Barnard da modern yönetim düþüncesine temel teþkil edecek yönetim görüþlerine sahip iki yönetim filozofudur. Her ikisi de insan faktörünü yönetim düþüncesinin esas faktörlerinden biri olarak ele almýþtýr. ÝÇÝNDEKÝLER 1. MARY…show more content…
Pazarlama müþterilerin daha fazla alým yapmasý için giriþimlerde bulunur ve bu da çalýþanlarýn artan talebi karþýlamak yönünde üretim için fazla mesai yapmasýný gerektirir. Dolayýsýyla, karþýlýklý iliþkiler nedeniyle, farklý seviyelerdeki liderler problemleri çözmek ve en iyi sonucu elde etmek için çabalarýný entegre edici þekilde koordine etmek durumundadýr. Kýsaca, yöneticiler organizasyonlarýn bir parçasýný diðer parçalarýný görmezden gelerek idare edemezler. Herbir yöneticinin yaptýklarý organizasyonun diðer birimlerini de etkileyecektir, bunun tam tersi de geçerlidir. Follett ikinci prensibi olan ilgili kiþilerle direkt kontakt ve üçüncü prensibi olan ilk everlerde koordinasyonu þöyle açýklamaktadýr: "Direkt kontakt prosesis ilk aþamalarýnda baþlamalýdýr. Eðer departmanlarýn baþýndakiler finalize edilmiþ politikalar doðrultusunda karþý karþýya gelirse, anlaþmak çok zor olacaktýr. Ancak departmanlarýn baþýndaki kiþiler politikalar oluþturulurken karþýlýklý görüþürse ve olabilecek sorunlarý tartýþýrsa, baþarýlý bir iliþki kurmalarý çok daha olasýdýr. Diðer bir ifadeyle eðer organizasyonel konulardan etkilenen kiþiler ilk aþamalarda karþýlýklý olarak olasý problemler ile ilgili görüþür ve olasý problemleri tespit ederse faaliyetler daha iyi þekilde yürüyecektir. Bu konulardan etkilenen kiþilerle çalýþmak, onlarý gözardý etmeye göre çok daha efektif çözümler ortaya çýkaracaktýr. Follett 'in 4. Prensibi ile ilgili olarak

    More about Mary Parker Follet Ve Chester Barnard

      Get Access