Nike Information System Case Studies

2826 Words Jan 24th, 2008 12 Pages
PENGENALAN

Berdasarkan statistic oleh konsultan Avanade yang berasal dari UK, 40 peratus organisasi di UK mengalami kegagalan di dalam projek sistem maklumat yang dijalankan oleh organisasi masing masing. Statistic ini diamil berdasarkan laporan dan data yang dirujuk dari tahun 2004 – 2006
"A hefty 40 per cent of businesses experienced project failure between 2004 and 2006" (Kelly, 2007).
Dalam tugasan ini, saya memilih syarikat NIKE.Inc yang mengalami masalah dengan perisian "supply chain planner" yang telah dihasilkan oleh i2 Technologies.Inc.
LATAR BELAKANG NIKE.Inc

NIKE bermula dengan nama Blue Ribbon Sports (BRS). Phil Knight iaitu seorang atlit olaraga dan juga jurulatihnya Bill Bowerman adalah pengasas NIKE yang berasal dari
…show more content…
Sekiranya seseorang pengurus tersebut tidak ataupun kurang memberi perhatian yang sepenuhnya kepada projek IS/IT tersebut maka ia tidak akan dapat mencapai matlamat yang sepatutnya dicapai. Ini kerana projek tersebut tidak menerima sokongan yang sepenuhnya oleh pihak atasan organisasi tersebut.
Faktor yang seterusnya ialah melibatkan pengurus yang tidak mengurus projek ini secara teratur dan dengan melalui prosedur yang bersesuaian. Pengurus yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai teknologi akan mengakibatkan proses perlaksaan yang tidak teratur sepertimana yang telah dialami oleh NIKE. NIKE telah melakukan proses perlaksaan tersebut terlalu awal tanpa mengambil kira prosedur yang sepatutnya dilalui terlebih dahulu sebelum perlaksanaan pemasangan perisian i2 ke dalam sistem mereka.
Fasa perancangan ialah fasa yang pertama di dalam sesebuah projek tersebut. Perkara seperti apa yang perlu dibina perlu dijawab berdasarkan beberapa faktor utama yang menjadi fokus sesebuah organisasi tersebut. Selepas faktor tersebut telah dikenalpasti, proses dalam pengubahsuaian dan rangka kerja tidak seharusnya dilupakan. Ini kerana objektif utama organisasi yang membina sistem maklumat mereka ialah untuk membantu organisasi tersebut dalam proses perniagaan mereka. Projek IS gagal apabila proses pengubahsuaian dan rangka kerja yang sedia ada tidak diambil kira atauun difokus.
Sokongan daripada pihak pengurusan juga penting. Ini kerana apabila tidak ada
Open Document