Obesity

2388 Words10 Pages
KABANATA I PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagot ang mga suliraning pumapaloob sa kalagayang pangkalusugan ng mga obese. Ang pangunahing suliranin nito ay ang epekto ng pagiging obese. Ang epektong ito ay maymalaking kaugnayan sa pisikal, emosyonal at mental na aspekto ng mga taongnapatunayang obese na lubos na nakahahadlang sa mga gawain nila sa kanilangpang-araw-araw na buhay.Upang masagot ang suliraning ito ay kinailangang pag-aralan ngmananaliksik ang mga bagay na nakapaligid sa nasabing suliranin. Kasama sa mga tatalakayin ang pagkain at ang kahalagahan nito, sanhi ng kagustuhan nakumain, at ang mabisang solusyon at rekomendasyon ukol dito.Ang mga susunod na katanungan ay magsisilbing gabay ng pag-aaral…show more content…
PANGUNAHING NILALAMAN Maaaring alam na ninyo na ang mga obese ay mga taong may malalaking katawan dahil sa sobrang katabaan. Ngunit, ang kaalamang iyan ay hindi pasapat. Sa pananaliksik na ito, ilalahad ang mas malawig pang saklaw ng pagiging obese, obesidad o sobrang katabaan. May paraan upang malaman kung obese ang isang tao. Iyon ay ang pagkuha ng BMI (Body Mass Index). Nakukuha ang BMI sa pamamagitan ngformula (sa ibaba) na angkop sa mga datos ng tangkad at bigat na mayroon ka. Kung ang lumabas na resulta ay mas mababa sa 18.5, iyon ay tumutumbas sa pagiging Underweight o kulang sa timbang. Kung ang resultang nakuha naman ay nasa 18.5 hanggang 24.9, nangangahulugang ang timbang ng taong iyon ay normal lang. Overweight naman ang mga taong may nakuhang BMI na nasa 25.0 hanggang 29.9. Kung ang nakuhang BMI ay lumagpas na sa 29.9,nanganahulugang ang taong iyon ay obese. Obesity VS Overweight Walang eksaktong depinisyon ang salitang obesity pagkat maaaring gamitin ang salitang ito sa paglalarawan sa isang napakataba, napakalaki o napakabigat na tao (overweight), pero sa katunayan, ang tao ay pwedeng maging napakataba o napakalaki subalit hindi siya obese. Bagamat sila’y palaging nagbibigaykalituhan sa mga

More about Obesity

Open Document