Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina

3594 Words15 Pages
MGA KAGAMITAN AT PAGTULONG SA MABISANG PAGBABASA Ang SILID AKLATAN ay isang mahalagang pook o kalagayan. Ito ay kabuuan ng mga kaisipan, ng mga impormasyon ng sentro ng pagkatuto at higit sa lahat ay daan o paraan ng pagbahagi. Ang SILID AKLATAN o Laybrari ay nahahati sa apat na uri: a. PAMBAYAN – Matatagpuan sa mga pamayanan o munisipyo o sa mga lungsod para sa kapakinabangan ng mamamayan na siyang sentro ng impormasyon. * National Library * City Library * Public Library b. PAMPAARALAN – Mga aklatan na makikita sa mga paaralang elementarya at secondary. Ito ay sentro ng pagkatuto na itinatayo upang tugunan ang pangangailan sa impormasyon ng mga mag-aaral, pangkat man o indibidwal * Ramon Magsaysay High…show more content…
Magdala ng kaukulang bilang ng papel at panulat 2. Tandaan ang mga sumusunod: a. Kabuuhan ng kaalaman at kaayusan ng alpabeto, kasama ang wastong enrty ng mga daglat b. Ang entry ng ngalan ng awtor ay apelyido lamang c. Ang entry ng asignatura ay paalpabeto batay sa unang salita, maliban sa pang-ukol, pangatnig at pang-angkop 3. Isulat ang call number, pamagat at awtor 4. Magtungo sa cabinet ng mga aklat d. Tignan ang mga code number ng bawat cabinet tulat ng Language o Wika ay 400, Poetry o Tula ay 808 5. Kapag hindi nakita ang hinahanap na libro, huwag mawalan ng pag-asa. Maaaring nailagay lamang ito sa ibang lugar. Hingin ang tulong ng mga tauhan ng silid aklatan. MGA MAHALAGANG SANGGUNIAN O REFERENCE BOOKS SA AKLATAN NA LUBHANG MAHALAGA SA PAGBASA 1. DIKSUNARYO – Isang mahalagang sanggunian na sumasagot sa maraming katanungan sa mga salita. Nabibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa kahulugan ng mga salita, Pagbaybay, pagbigkas, pagpapantig, morpolohiya, kasingkahulugan at kasalungat. Mga patnubay sa paggamit ng Diksunaryo: a. Buksan sa pahina ng unang dalawa o tatlong titik ng salitang titignan ayon sa kaayusan. b. Tignan ang salitang patnubay sa itaas ng pahina at tiyaking nakapaloob ang salita sa pahina. c. Hanapin na ang salita. d. Basahin at suriin ang lahat ng impormasyong

More about Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina

Open Document