Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina

2793 Words12 Pages
AMACCER/Unang Trimestre, Taong Akademiko 2008-2009 FILIPINO 02 (FILI02): Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Hand-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina) 1 Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina. Nagaganap ang pagbabago mula sa tradisyonal na pamamaraan na nakapokus lamang sa nakasulat na teksto tungo sa pananaw (Arrogante, et al., 2007a). 1. Tradisyonal na Pananaw na Bottom-Up Sa teoryang ito, higit na binibigyang-halaga ang kapaligiran para sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa. Bunga ito ng teoryang behaviorism na naniniwalang natututo ang mag-aaral sa unti-unting pagtukoy o pagkilala ng mga letra/titik…show more content…
Nagagawa ito sa pamamagitan ng mga pangungusap na tiyakang sumusuporta s apangunahing ideya. Ang mga pangungusap na sumusuporta upang mabuo ang pangunahing diwa at talata ay tinatawag na pangunahing detalye at ang 1 mga pangungusap na nagpapaliwanag sa mga pangunahing detalye ay tinatawag na mga maliliit na kaugnay na detalye. Ang mga mag-aaral kung nagbabasa ay dapat na matutong kumilala ng mga detalye (Siazon-Lorenzo et al., 2002). Paksa o Pangunahing Ideya Pangunahing Detalye Kaugnay na Maliit na Detalye (Siazon-Lorenzo et al., 2002) 2 2. Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay. Ang dalawang salitang implikasyon at hinuha o palagay ay halos nagbibigay ng isang kahulugan. Nag-iiba lamang ang mga ito batay sa kung sino ang gumagawa o tumatanggap ng ideya o kaisipan. Ang mga manunulat at tagapagsalita ay nagpapahiwatig (imply) samantalang ang mga mambabasa at tagapakinig ay nagpapalagay o nagbubuo ng hinuha (inference). Ang implikasyon ay nagpapakita ng mga palatandaan o pahiwatig. Hindi rin ito tiyakang ipinahahayag o sinasabi. Mula sa mga pahiwatig o implikasyon ng isang manunulat o tagapagsalita ay maaaring bumuo ng hinuha o palagay. Ang hinuha o palagay ay nabubuo batay sa mga maaaring banggitin nang tiyakan ng manunulat upang iwan sa mambabasa ang pagbuo ng hinuha o palagay. Ito ang hahamon sa mambabasa na bumuo ng sariling hinuha o palagay tungkol sa kanyang binasa.

    More about Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina

      Open Document