Parkinson's Disease

2662 Words11 Pages
KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. Introduksyon Ayon kina Stern at Leese (1982), ang Parkinson’s disease ay natuklasan ni James Parkinson, isang Ingles na manggagamot, noong 1871. Ayon sa kanya, ito ay isang karamdaman kung saan ang pasyente ay nakararanas ng mge pagbabago sa kanilang ayos, paglakad, balanse, pagsulat, pananalita at iba’t ibang mga gawain. Ang mga pagbabagong katangian ng Parkinson’s disease ay ang kusang panginginig ng mga braso at hita (tremor), paninigas ng kalamnan (rigidity), at ang pagbagal at pagtigil ng galaw (bradykinesia). Ang Parkinson’s disease ay maaaring mangyari sa kanino man sa buong mundo. Ngunit mayroon din itong pagkakaiba depende sa kalikasan at sanhi ng karamdamang ito (Duvoisin, 1978).…show more content…
Saklaw nito ang mga estudyanteng nasa unang taon ng Unibersidad ng Santo Tomas na nasa ikalawang semester ng akademikong taon 2008-2009. Nilimitahan ang pag-aaral na ito sa mga unang taon lamang sapagkat kukulangin ng panahon sa pagsasaliksik kung ang buong Kolehiyo ng Agham ang gagawing respondente. Isa pang rason ay marami sa Kolehiyo ng Agham ang nagbabalak kumuha ng kursong medisina kung saan ang impormasyong taglay ng pag-aaral na ito ay magagamit. 5. Depinisyon ng mga Terminolohiya Upang maging madali at ganap ang pagkakaintindi ng mga mambabasa, minarapat ng mananaliksik na bigyan ng depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong-papel na ito: Ang depression ay ang mental na kalagayan kung saan ang isang tao ay nakararanas ng pagkalungkot. Ang dopamine ay mahalagang kemikal na kailangan ng utak ng tao upang makontrol ang mga galaw. Ang Parkinson’s disease ay isang di-pangkaraniwang karamdaman sa utak na kung saan ang taong taglay ang sakit na ito ay nakararanas ng pagbabago sa kanilang paggalaw, pagsasalita at iba pang mga gawain. Ang rigidity ay ang paninigas ng kalamnan. Ang tranquilizer ay isang gamot na nakababawas sa depresyon at pagkalungkot. Ang tremor ay ang kusang panginginig ng braso at hita. Ang tumor ay abnomal na paglaki sa katawan. Ang virus ay isang microorganism na sanhi ng mga

More about Parkinson's Disease

Open Document