Predzakljucna Knjizenja

4127 Words17 Pages
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd SEMINARSKI RAD IZ FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA TEMA: POJAM, PODELA I VRSTE PREDZAKLJUČNIH KNJIŽENJA MENTOR: mr Danica Jović STUDENT: Dušan Vojnović, br. indeksa: 08/856 Beograd, 24.4.2009. godine SADRŽAJ UVOD………………………………………………………………………………………….2 POJAM, PODELA I VRSTE PREDZAKLJUČNIH KNJIŽENJA………………………3 1. KOREKCIJA SALDA RAČUNA STANJA…………………………………….3 1. Knjigovodstveno obuhvatanje manjkova I viškova na sredstvima……….3 2. Knjigovodsvteno obuhvatanje obezvređenih zaliha I potraživanja………6 2. DEKOMPONOVANJE SALDA AKTIVNO – PASIVNIH RAČUNA………..8 3. VREMENSKO RAZGRANIČENJE RASHODA I PRIHODA………………..9 4. RASHODOVANJE OSNOVNIH…show more content…
1. KOREKCIJA SALDA RAČUNA STANJA Korekcija salda računa stanja vrši se kako bi se otklonile razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja nastale usled neevidentiranja ekonomskih promena koje menjaju vrednost i količinu imovine, obezvređenja / povećanja vrednosti imovine i sl. Navedena neslaganja između knjigovodstvenog i stvarnog stanja javljaju se mahom na obrtnoj imovini (gotovini, zalihama i potraživanjima), mada se, doduše ređe, mogu javiti i na stalnoj imovini. Ove razlike otklanjaju se na dva načina: 1. knjigovodstvenim obuhvatanjem manjkova i viškova na sredstvima 2. knjigovodstvenim obuhvatanjem obezvređenja zaliha i potraživanja 1. Knjigovodstveno obuhvatanje manjkova i viškova na sredstvima Razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja na oblicima imovine posledica su propuštenog knjiženja ekonomskih promena koje su uticale na promenu njihove količine i , posledično, vrednosti. Kada je stvarno stanje nekog oblika imovine niže od knjigovodstevnog, tada se radi o manjku istog, dok se o višku govori ukoliko je stvarno stanje nekog oblika imovine veće od knjigovodstvenog stanja. U zavisnosti od toga na kojem se obliku imovine javljaju (preciznije, kako se obuhvataju) viškovi/manjkovi, razlikujemo knjigovodstveno obuhvatanje viškova/manjkova na osnovnim sredstvima, gotovini, i zalihama materijala/gotovih proizvoda/robe. a) knjigovodstveno obuhvatanje viškova/manjkova na osnovnim sredstvima Na osnovu

    More about Predzakljucna Knjizenja

      Open Document