Short Story

7351 Words30 Pages
Re-Imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan Re-imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan: Isang Imbestigasyon sa Ideolohiyang Maternal sa Panitikan Rosario Torres-Yu ABSTRACT The narratives generated by my earlier study of 20 women writers from three generations were a rich source of data and insights on many issues on gender and writing, such as motherhood and its representation in literature. It is their ideas on motherhood which led me to ask how some of them represent motherhood in their works and what these representations say about their positions on the dominant maternal ideology in Philippine culture. Another impetus came from Delia Aguilar’s study on Filipino housewives and the politics of gender. This study…show more content…
Sa madaling salita, inihimatong ng pagbasa ko dito ang pakay na alamin din, bagaman pahapyaw lamang at di-ekstensibong paris ng ginawa ni Lieberman, ang representasyon ng ina sa panitikang kasalukuyan ng ilang babaeng manunulat na kasama sa binanggit kong pag-aaral. Bakit ang mga akda ng mga manunulat na ito at hindi ang mga master narrative na paris ng sinuri ni Lieberman? Sinuri din ni Lieberman sa libro niya ang mga tekstong hindi kanonikal. Bukod sa dahilang panimulang imbestigasyon pa lamang ito, inisip kong mainam na magsimula sa mga manunulat na ito dahil naman sa himatong ng pag-aaral ni Delia D. Aguilar sa kanyang Filipino Housewives Speak (1991) 3 na isang imbestigasyon sa pulitika ng kasarian sa loob ng pamilya na may pakay na itutok sa Filipina ang isang Marxista-feministang pagsusuri. Sa testimonya ng sampung babaeng may-asawa ay tumambad kay Aguilar ang katunayang ang debosyon sa mga anak ang kumukuha ng pinaka-ispontayo at pinakamalaking “natural” na sakripisyo mula sa mga kababaihang kasali sa pag-aaral (165). Gayundin, nabatid niyang bukod sa pagtanggap sa kahirapan bilang malaking paliwanag, ang pag-aanak at pag-aaruga sa anak ang siyang taluktok ng domestikong ideyolohiya para sa mga Filipina at siyang nagiging salalayan ng pagbibigay, pagsuko, at sakripisyo ng babae. Natukoy din sa pag-aaral ang kabalintunaan o paradox sa kalagayan ng Filipinang may-asawa: Finally, we have seen how, within the private space of the

More about Short Story

Open Document