Term Paper: Hamon at Tunguhin Ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-Tapos Na Himagsikan (1946-Hinaharap)

2292 Words10 Pages
1. Ano ang kahulugan ng pamagat ng artikulo? Sa pamagat ng artikulo; Hamon at Tunguhin ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-tapos na Himagsikan (1946-Hinaharap), ipinapakahulugan nito na mula noong 1946 - kung kailan natin unang nakamit ang “kalayaan” - hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy pa ring naghihigmaksik ang mga Pilipino. Ngunit, dahil na rin sa mga nabuong kapangyarihang bayan dulot na rin ng mga suliraning napagdaanan noong mga nagdaang taon, ang kapangyarihang bayan na ito – kasabay ang di matapos-tapos na himagsikan – ang siya na ring magiging hamon at tunguhin ng bayan sa hinaharap upang lubusang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino. 2. Ano ang istilong ginamit sa pagtalakay sa aralin? Ang istilong…show more content…
5. Paano nakaaambag ang aralin sa mga kaalaman sa kasaysayan? Nakaambag ang aralin sa mga kaalaman sa kasaysayan sa pamamagitan ng; nalaman namin ang mga “bakit” at “paano” ng mga naging pangyayari sa ating kasaysayan, nabigyan namin ng koneksyon ang mga kaalamang napulot namin sa artikulong binasa sa mga impormasyong nakuha namin sa tradisyonal na pagtuturo ng kasaysayan, mas lumawak ang aming kamalayan sa mga “naipapasa-isang tabi” nating kababayan noon – lalung-lalo na sa panahong nilalamangan at inuutakan pa ng mga Amerikano ang mga Pilipino, at pati na rin ang mga kababayan nating nakibaka sa panahon ni Marcos, napagtanto rin namin kung gaano kalaki ang kontribusyon ng kasaysayan sa pangkasalukuyang kalagayan ng lipunan at naliwanagan rin kami sa persepsyon kung bakit ang himagsikan ay magpapatuloy pa rin hanggang sa hinaharap, 6. Ano ang mga bias, kakulangan, kahinaan, agenda ng babasahin? Sa nabasang artikulo, maraming pangyayari sa panahong nakatali pa ang pamahalaan sa Gobyernong Amerikano ang nagpapakita na bias

    More about Term Paper: Hamon at Tunguhin Ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-Tapos Na Himagsikan (1946-Hinaharap)

      Get Access