The Role of Network the Impact of Information Technology on Business Strategy Development in Construction Companies

30104 Words121 Pages
UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF ECONOMICS MASTER’S THESIS The Impact of Information Technology on Business Strategy Development in Construction Companies Case Study of SCT and Mota-Engil Ljubljana, September 2007 Damir Mesarić IZJAVA Študent Damir Mesarić izjavljam, da sem avtor tega magisterskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom dr. Aleša Groznika ter somentorstvom dr. Tomaža Čaterja in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magisterskega dela na fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, ________________ Podpis: __________________ Table of Contents 1 INTRODUCTION…show more content…
41 3.2.2 Overview ................................................................................................................. 42 3.2.3 International presence ............................................................................................. 46 3.2.4 Role of IT ................................................................................................................ 47 3.3 Case study 2: Mota-Engil ............................................................................................... 50 3.3.1 History..................................................................................................................... 51 3.3.2 Overview ................................................................................................................. 53 3.3.3 International presence ............................................................................................. 56 3.3.4 Role of IT ................................................................................................................ 57 4 CROSS CASE ANALYSIS .................................................................................................. 62 4.1 General similarities and differences ............................................................................... 62 i 4.2 5 Main findings ................................................................................................................. 64 RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION

More about The Role of Network the Impact of Information Technology on Business Strategy Development in Construction Companies

Get Access