What Is History?

3198 WordsFeb 27, 201113 Pages
WRITTEN REPORT KASPIL1 N01 Dela Cruz, John Patrick Deguit, Christian Deo Enclonar, Arlina Jasmin Motiani, Sanjay Ong, Wilfred Reyes, Jose Mario Toribio, Erika Cheng Vidal, Manuel Jr. A. KNOWLEDGE 1.Ano ang Kasaysayan? Ang kasaysayan ay mga nakatakdang pangyayari na naganap sa nakaraan tungkol sa isang tao, institusyon o lugar. Ang kasaysayan ay nagsisilbing paalala at tulong sa atin upang maging mabuting mamamayan. Makatutulong din sa bawat Pilipino na maging mabuting bahagi ng kasaysayan ng bansa. 2. Sino ang mga unang historyador? - Herodotus, kilalang ama ng kasaysayan. Masasabi rin na siya ang nagpasimuno ng sistematikong paraan ng pagsusulat ng kasaysayan. Ang paraan niya ay ang pangangalap ng materyales at tingnan…show more content…
Napakadami nitong gamit—hindi sapat ang simple, walang direksyon na pag-aaral lamang, at sa sobrang lawak ng kasaysayan, kinakailangan ng mahusay na pag-aaral kung paano sumulat ng kasaysayan. Halimbawa hindi makakapagbigay ng desisyon ang isang presidente hanggang hindi n’ya ito tinitignan, kung ano ang mga naidudulot nito. 4.2. Paano ang isang paksa ay nagiging bahagi ng kasaysayan? Ano ang mga pagbabago sa pananaw ng kasaysayan noong nagging disiplina ito? Ano ang epekto ng pagiginga disiplina ng kasaysayan? Sa buong mundo, ang pag-aaral ng kasaysayan ay isang importanteng elemento sa pagkuha ng edukasyong liberal arts. Ang kaalaman sa kasaysayan ay kailangan upang maintindihan natin ang mga satili natin at kung saan tayo nababagay sa mundo. Bilang disiplina, ang kasaysayan ang pag-aaral sa nakaraan. Mga historyador ay siyang mismo nag-aaral at nag-iinterpret sa mga nangyari sa nakaraan. Upang gawin ito dapat nilang makahanap ng ebidensya tungkol sa nakaraan at beripikahin ang impormasyong nakalap at hanapin ang tamang eksplenasyon na maari maging sagot sa tanong na nanggaling sa mga ebidensya. Ang impormasyon na ito ay maaring tungkol sa mga tao, pangyayari, lugar at mga iba’t ibang kapanahunan at mahirap kalapin at pag-aaralin ang mga ito. Dahil dito, napag-isipan ng mga historyador na gumawa ng iba’t ibang espesiyalidad na nag-coconcetrate lamang sa isang paksa ng
Open Document