Pananaliksik Sa Filipino 2

966 Words Feb 21st, 2011 4 Pages
Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan ng Teenage Pregnancy:
1. Kakulangan ng paggabay mula sa mga kapamilya lalo na mula sa mga magulang.
2. Katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral.
3. Impluwensya ng mga maling kaibigan o barkada.
4. Pagtakas sa kahirapan ng pamilya.
5. Kulang sa impormasyon tungkol sa epekto ng maagang pag-aasawa at pagbubuntis.
6. Ayaw mag-aral.
7. ga Dahilan ng Maagang Pagbubuntis
8.
9. Ang maagang pagbubuntisA ay sinasabing dulot ng “peer pressure” o ang pagpapadala sa mga taon nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng “contraceptives”, relasyon sa magulang at iba pang kapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005).
10.
11. Sa isang artikulo sa
…show more content…
Dumagdag pa rito ang paglaganap ng mga media materials gaya ng programa sa telebisyon, pelikula, at magasin na may temang sex. Ang Internet din ay hitik sa mga pornographic materials na madaling ma-access ng mga kabataan.
Kulang din sa kaalaman ang karamihan ng kabataan tungkol sa contraception at reproductive health na syang dapat tinatalakay sa sex education at counseling.
Pangkalusugang Suliranin
Dahil ang kanilang pangangatawan ay hindi pa lubusang handa para sa pagbubuntis, ang mga kabataang babae ay nahaharap sa iba’t ibang suliraning pangkalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na health care. Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang mga kabataang maagang nabubuntis ay may mataas na tsansang magkaroon ng mga komplikayon na maaaring nilang ikamatay o ng kanilang sanggol. Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang panganib ng ng mga kabataan edad 15 hanggang 19 sa pregnancy-related death kaysa mga babae edad 20 hanggang 24.
Ang teenage pregnancy ay mapanganib din para sa mga sanggol. Ayon sa mga datos, ang kaso ng premature birth ay mas mataas sa mga sanggol na isinilang ng kabataang babae. Gayundin ang low birth weight rate. Sampung porsyento ng mga sanggol na isinilang ng mga kabataang babae ay malnourished.
Responsibilidad sa Pagpapamilya
Ang kakulangan sa kahandaan ay nakaaapekto sa

More about Pananaliksik Sa Filipino 2

Open Document