Philo Finals

2138 Words9 Pages
1. May pag-uunawang maihahambing sa pagtingin at ito’y nararanasan din ng mga bulag. May pagkakataong maari akong gumanap ng wastong paniniwala sa isang kapwa-tao. Ang dalawang pagmumulat na ito ay bahagi ng pagkagising ko sa pilosopiya bilang gawain. Ang pag-uunawa ay isang pilit na pag-intindi sa meron. Ito ay ang pag-iintindi sa nagmemeron, sa totoong nangyayari, sa nagpepresensiya. Ang pagtingin ay kung ano ang nakikita ng mata, at ang nakikita mo ay ang meron. Sa pagtingin, may abstraksyo na nagaganap, na kung saan hinihiwalay mo kung ano ang nakikita mo. Halimbawa, ang paghihiwalay ng pisikal na kaanyuan ng tao at ang kanyang pagkatao. Ginagawa ito para mas maintindihan ang tao. At sa pagbibigay ng kahulugan sa kung ano ang…show more content…
Sa anak ng manggugulong naman, gusto niyang maging magaling na manggugulong tulad ng ama niya kaya binasa niya lahat ng aklat at kinausap niya ang lahat ng mga magagaling na mangugugulong, ngunit nung sinubukan na niyang gumawa ng gulong, palpak ito. Doon niya nalaman na kapag nasabi na ang lahat ng sinasabi, ang importante ay ang hindi nasasabi. Mas importante ang “personal experience”, kaya ang ginawa niya, paulit-ulit siyang gumawa ng gulong, at sa dahil inuulit niya ang paggawa ng gulong, may nalalaman siyang bagong problema, at solusyon. May nalalaman siyang bago na maari niyang madagdag sa kanyang kaalaman. Makikita dito yung sinabi ni Constantin Constantius na hindi exaktong exakto ang pag-uulit. May 2 interpretasyon sa anak: 1. Binabasa lamang niya at tumatanong siya sa iba upang makakuha ng kaalaman, 2. Yung ginagawa na talaga niya ang paggawa ng gulong. Tulad ng sinabi ni Fr. Ferriols na “Lundagin mo Beybe”, na kung saan pag nagawa mo na, doon ka matututo. Ang matinong pamimilosopiya ay ang continuous learning, upang matuto, hindi sapat na sasabihin ang pilosopiya, kailangan itong maranasan, at gawin. 3. Maglahad ng tatlong posibleng katamaran sa pagbigkas sa meron: sanhi at lunas. Paanong makatutulong ang pag-uulit (ayon sa mga patakaran ni K at ni H) sa pagsupil sa katamaran sa pagbigkas ng meron? Ang 1st katamaran ay ang katamaran ng katamaran – dahil sanay na tayo, nagiging routine na o habit, hindi na napapansin. Hal, Big 4,

More about Philo Finals

Get Access