Talababa

8847 Words Nov 2nd, 2010 36 Pages
W95 1/1 27-31
Inaalam ang Kahinaan, Kabalakyutan, at Pagsisisi

ANG kasalanan ay isang bagay na kinapopootan ng mga Kristiyano—isang pagkabigong maabot ang matutuwid na pamantayan ni Jehova. (Hebreo 1:9) Nakalulungkot, lahat tayo ay nagkakasala sa pana-panahon. Lahat tayo ay nakikipagpunyagi sa minanang kahinaan at di-kasakdalan. Subalit kadalasan, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan kay Jehova at taimtim na sisikaping huwag nang ulitin ang mga ito, makalalapit tayo sa kaniya taglay ang malinis na budhi. (Roma 7:21-24; 1 Juan 1:8, 9; 2:1, 2) Pinasasalamatan natin si Jehova na, salig sa haing pantubos, tinatanggap ang ating sagradong paglilingkod sa kabila ng ating mga kahinaan.

Kung ang isa ay mahulog sa malubhang
…show more content…
Nagpapakita ba siya ng nagsisising kalooban? Kailangan ng matanda ang kaunawaan upang mabatid ito. Papaano nila matatamo ang kaunawaang iyan? Ipinangako ni apostol Pablo kay Timoteo: “Pag-isipan mo nang palagian ang aking sinasabi; ang Panginoon ay tunay ngang magbibigay sa iyo ng kaunawaan sa lahat ng mga bagay.” (2 Timoteo 2:7) Kung ‘pag-iisipan nang palagian’ ng matatanda ang kinasihang mga salita ni Pablo at ng iba pang manunulat ng Bibliya, magkakamit sila ng kaunawaan na kailangan upang malasin nang wasto yaong mga nagkakasala sa kongregasyon. Kung magkagayon, mababanaag sa kanilang mga pasiya ang kaisipan ni Jehova, hindi ang sa kanila.—Kawikaan 11:2; Mateo 18:18.

Papaano ito ginagawa? Ang isang paraan ay ang suriin kung papaano inilalarawan ng Bibliya ang mga taong balakyot at tingnan kung ang paglalarawan ay kumakapit sa isang nililitis.

Pag-amin at Pagsisisi

Ang unang mga tao na pumili ng landasin ng kabalakyutan ay sina Adan at Eva. Sa kabila ng pagiging sakdal at pagkakaroon ng lubos na kaalaman sa batas ni Jehova, naghimagsik sila laban sa banal na soberanya. Nang sila’y harapin ni Jehova tungkol sa kanilang ginawa, makabubuting pansinin ang kanilang tugon—sinisi ni Adan si Eva, at sinisi naman ni Eva ang serpiyente! (Genesis 3:12, 13) Ihambing ito sa taimtim na pagpapakumbaba ni David. Nang iharap sa kaniya ang kaniyang malubhang pagkakasala, inamin

More about Talababa

Open Document