Filipino Thesis

4803 Words Mar 8th, 2011 20 Pages
Far Eastern University
Sampaloc, Manila
Institute of Accounts, Business and Finance
Epekto paggamit ng cellphone Sa Mga PilingMag-aaral

Isang Proyekto Bilang Pangangailangan sa Filipino

Ipinasa kay Professor Alicia M. Cabrera

Ipinasa nila
Princess Mae Modesto
Kim Atienza

Talaan ng Nilalaman

Kabatanata I
Suliranin at Sandigan ng Pag-aaral

Panimula …………………………………………………………………. 1-2

Batayang Teorya ………………………………………………………… 2

Konseptwal na Balangkas ● Talahanayan Blg 1 ……………………………………………. 3

Paglalahad ng Suliranin …..……………………………………………. 3 Hinuha (Hypothesis) ………..…………………………………………... 3

Kahalagahan ng Pag-aaral ….………………………………………... 4

Saklaw at Deliminasyon ……….………………………………………. 5

Katuturan ng mga Katawagan
…show more content…
Ang cellphone ay maraming naidudulot na kabutihan subalit maaari ring magdulot ng kasamaan kung pagmamalabisan. Hindi sa lahat ng oras ay may naidudulot itong kabutihan o positibong epekto, bagkus may mga negatibo itong epekto sa ating sariling pagkatao, kalusugan, moralidad o kaugalian. Kailangan din tayong matuto na ang lahat ng bagay ay may limitasyon dahil, ang hindi natin alam ay may roon na pala sa ating nawawala.

Batayang Teorya Sa konseptwal na balangkas ay makikita ang talahanayan ng Input,
Process at Output. Sa Input nilalagay ang mga ideya na kailangan pang suriin o gawin para maging isang makabuluhang impormasyon. Ito rin ang nagsisilbing gabay kung ano ang mga dapat mong gagawin o hahanapin para mapabilis ang iyong paghahanap sa mga impormasyon na kailangan mo. Sa Process makikita ang mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik upang mabigyang linaw ang lahat ng mga tanong na nasa isipan. Dito isinasagwa ang mga ideya na nahanap mo, kasama na ang mga metodolohiyang pamamaraan. Dito mo makikita kung paano binibigyang buhay ang mga ideyang nakulikta mo sa pagsisiyasat. Sa Output naman makikita ang ang lahat ng kalalabasan o resulta sa iyong pagsisiyasat. Dito nilalagay ang mga sagot o impormasyon na basi sa mga nakulikta mo sa iyong pananaliksik.

Konseptwal na Balangkas
Talahanayan Blg. 1

Paglalahad ng Suliranin 1. Anu-ano ang mga katangian ng mga responded?

a. Edad d.Kurso

b. Kasarian e.

More about Filipino Thesis

Open Document