Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing

4545 Words Nov 7th, 2005 19 Pages
Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit firms seeking financing.

In deze paper onderzocht Brian Uzzi het verband tussen economische activiteiten en de belangrijkheid van relatienetwerken bij de uitvoering van deze activiteiten. Hij richt zich in deze studie vooral op de voordelen en nadelen voor bedrijven die netwerken met zich meebrengen in het zoeken naar financieel kapitaal. Hij steunt zijn bevindingen op onderzoek naar prijszetting van de interest bij het lenen van kapitaal en naar de toegankelijkheid van dat kapitaal. Uzzi ondervond dat bedrijven die ingebed zijn in relaties sneller toegang hadden tot kapitaal en dit tegen een lagere kost nl. een goedkopere interest. Maar hij
…show more content…
Het loon lag opmerkelijk hoger bij CEO 's die een indirecte relatie hadden met één of meerdere bestuurders. Het belang van netwerken en het effect ervan op belangrijke economische process s sen wordt hier dan ook weer aangetoond. Deze relaties tussen de bestuurders binnen eenzelfde bedrijf kunnen we categoriseren bij Uzzi 's "embedded ties". Er is hier wel geen sprake van een rechtstreekse, vertrouwde relatie tussen de twee partijen maar van achterdeurrelaties. We kunnen stellen dat er tussen persoon A en B een embedded tie is en er tevens één is tussen persoon B en C. Onder invloed van deze relaties is het voor persoon C gemakkelijker om CEO te worden bij het bedrijf van persoon A en dit tevens tegen betere loonsvoorwaarden. Brian Uzzi 's bemerkingen i.v.m. netwerken en sociale relaties zijn ook in dit geval van toepassing. Aangezien de lonen van deze groep van CEO 's stukken hoger liggen kunnen we ons de vraag stellen of deze wel gerechtvaardigd zijn. Misschien zorgt de ons kent ons situatie wel voor te hoge lonen die uiteindelijk in het nadeel zijn van het bedrijf.

2) Vrouwelijke werknemers creëren eigen netwerken

Een vrouwelijke weg naar succes

Vrouwen vinden nog steeds veel te weinig de weg naar topfuncties binnen
Open Document